Büyümenin arkasında bilişim var

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program ile 2018 – 2020 yılları için üç yıllık bir perspektif belirlendi. Yeni perspektifle yazılımdan Ar-Ge’ye Türkiye’ye yepyeni bir vizyon geliyor

O rta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığı tarafından her yıl, 3 yıllık bir perspektifle hazırlanıyor ve ‘Bakanlar Kurulu Kararı’yla resmileşiyor. Orta Vadeli Program (2018-2020) Eylül ayı sonunda yayımlandı. Program çerçevesinde; yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması ve özel sektöre destek olacak şekilde kamuda kurumsal kalitenin artırılması hedefleniyor.  Yazılım sektörüne yönelik Ar-Ge, yurt dışına açılım ve kümelenme destek ve yatırımlarında; bulut bilişim, büyük veri, dijital oyunlar, mobil uygulamalar ve güvenlik alanlarına öncelik verilmekte.  Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli akıllı ulaşım sistemleri, binalar, kent ve enerji altyapıları gibi akıllı uygulamalara geçişin hızlandırılması planlanıyor.  Bu süreçte kamu kurumlarının yeniden yapılandırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi büyük önem taşımakta.

OVP KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İÇİN BİR HARİTA NİTELİĞİ TAŞIYOR

Orta Vadeli Program (OVP), kamu politika ve uygulamalarını ‘Kalkınma Planı’nda yer alan politika ve öncelikler temelinde ortaya koyarak bütçe sürecini başlatan ve kaynak tahsislerini yönlendiren bir programlama aracı. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Kalkınma Bakanlığı tarafından her sene, 3 yıllık bir perspektifle hazırlanan ve ‘Bakanlar Kurulu Kararı’yla resmileşen OVP, Orta Vadeli Mali Plan için baz teşkil ederken, bütçe ve ‘Yıllık Program’da detaylandırılan bir politika çerçevesi çiziyor. Diğer yandan OVP; hükümetin program döneminde yoğunlaşacağı amaç ve öncelikler setinin yanı sıra makroekonomik hedefleri, öncelikli politikaları ve tedbirleri kapsayıp bu yönüyle kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıran bir yol haritası niteliği taşımakta.  OVP (2018-2020) 10. Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu olarak hazırlandı. İlk uygulama yılı olan 2018 yılının, 11. Kalkınma Planının (2019-2023) baz yılı olması dolayısıyla OVP, yeni plan dönemine geçiş süreci için de büyük önem taşıyor.

 

Kalite artacak, büyüme hızlanacak

OVP’de küresel ve ulusal ekonomideki gelişmeler analiz edilmekte, bu analizler çerçevesinde programın hedefleriyle büyüme ve istihdam odaklı alanlarda izlenecek politikalar ve bu politikaları hayata geçirecek somut tedbirlerden öncelikli olanlar yer almakta. Bu dönemin ilk yılında uygulanacak politika ve tedbirlerin bütününe ayrıntılarıyla birlikte ‘2018 Yılı Programı’nda yer verilecek. OVP’nin temel amacı; makroekonomik istikrarın korunması, beşeri sermaye ve işgücü kalitesinin artırılması, yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kamuda kurumsal kalitenin artırılması yoluyla büyümenin hızlandırılması, istihdamın artırılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesi. Bu çerçevede; enflasyonun düşürülmesi, mali disiplinin sürdürülmesi ve cari dengenin iyileştirilmesi, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, işgücünün beceri ve üretkenliğinin artırılması, işgücü piyasasının daha esnek hale getirilmesi, yeniliğe dayalı yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılması, iş ve yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması, iş ve ticaret uyuşmazlıklarında hukuki öngörülebilirliğin artırılması ve kamuda kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik yapısal reformların gerçekleştirilmesi ön plana çıkıyor. Dolayısıyla OVP kapsamında; büyüme, enflasyon, ödemeler dengesi, istihdam ve kamu maliyesi alanlarında somut makroekonomik hedefler yer alıyor.

Üretim altyapısı ve teknoloji seviyesi yükseltilecek

Orta vadede Türkiye ekonomisinde nitelikli istihdam oluşturan, enflasyon ve cari açık yaratmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan yabancı yatırımlarla finanse edilen, yatırım ve ihracata dayalı bir büyüme yapısı hedeflenmekte. Program döneminde büyümeyi sürükleyici politikalarla beraber, toplam faktör verimliliğinin katkısının artırılması, daha fazla ve daha iyi işler yaratılması ve işgücünün nicelik ve niteliğinin yükseltilmesi suretiyle daha dengeli bir yüksek büyüme yapısına ulaşılması bekleniyor. Bu süreçte, üretken alanlara yönelik yatırımlarla desteklenen, verimlilik artışına dayalı bir büyüme stratejisiyle her yıl yüzde 5,5 oranında büyüme hedeflenmekte. Öngörülen verimlilik artışının özel kesim yatırımları ve yapısal reformlarla sağlanması planlanıyor. 2019 ve 2020 yıllarında hedeflenen büyüme oranlarına ortalama olarak; hizmetler sektörünün 3,5 puan, sanayi sektörünün 1,2 puan ve tarım sektörünün 0,3 puan katkı vermeleri beklenmekte. Önümüzdeki dönemde de, yüksek büyüme oranlarına ulaşılması ve büyüme kalitesinin artırılması amacıyla; enflasyonun düşük tek haneli seviyelerde sürdürülmesi, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde tutulması, yurt içi tasarrufların ve yatırımların daha da artırılması, kaynak tahsislerinin imalat sanayine yönlendirilmesi,  ihracatın niteliğinin artırılması, üretim altyapısının ve teknoloji seviyesinin yükseltilmesi, işgücü kalitesinin ve işgücü piyasasının esnekliğinin artırılması ön plana çıkıyor. Program döneminde istikrarlı ve yüksek hızda büyüyen bir ekonomik yapı için; makroekonomik istikrarın korunması, nitelikli istihdam oluşturulması, yüksek katma değerli üretimin artırılması, özel sektör yatırımları için uygun ortamın geliştirilmesi ve iş yapma kolaylığının artırılması, özel sektöre destek olacak şekilde kamuda kurumsal kalitenin artırılması hedeflenmekte.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Ar-Ge altyapı yatırımları öncelikli alanlar arasında

  • Kamu yatırımlarının özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak nitelikteki öncelikli altyapı alanlarına yönlendirilmesine devam edileceği belirtilen programda, verimliliği artırıcı e-Devlet altyapısı yatırımları da ön plana çıkan maddeler arasında. Ayrıca teknolojik kapasite ve kabiliyetleri artıracak Ar-Ge altyapı yatırımları öncelikli alanlar olarak değerlendirilecek. Kamu yatırımlarının finansmanında bütçe kaynaklarının yanı sıra Kamu-Özel İş birliği (KÖİ) modelinin kullanımı mevcut tecrübeler de dikkate alınarak geliştirilecek. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli dışındaki KÖİ modellerinin de kullanılmasına imkân verilecek. Kamu kuruluşlarının KÖİ modeliyle proje planlama, finansman, ihale ve sözleşme yönetimi konularında kapasitelerini artıracak eğitim programları düzenlenecek. Vergilemede teknolojik imkânlardan daha fazla faydalanılacak, vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla yeni bir risk analiz merkezi kurulacak. Kamu mali sisteminin kurumsal yapısının güçlendirilmesi için; bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemine ilişkin çalışmalar tamamlanacak. Yüksek teknolojili ürünlerin ihracatına yönelik destekler, sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirilmekte. Diğer yandan ‘e-İhracat Stratejisi’ uygulamaya geçirilerek Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda e-İhracat yoluyla yer alması sağlanacak. Eğitimde dijital içeriklerin geliştirilmesine özel önem verilmeye devam edilecek ve bu içeriklerin eğitim sürecinde kullanımı yaygınlaştırılacak.

VERGİLENDİRMEDE TEKNOLOJİK İMKANLARDAN DAHA ÇOK YARARLANILARAK VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

‘Eğitim-İstihdam Veri Tabanı’ kuruluyor

Programda; dijital dönüşüm ve teknolojik değişimin fırsata çevrilebilmesi ve işgücü piyasası üzerinde olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla; gelecekte dönüşüm geçirecek veya yeni ortaya çıkacak sektör, meslek ve beceriler tespit edilerek işgücü piyasasının bu gelişmelere uyumu için bir strateji belirleneceği kaydediliyor. Kadınların istihdamını desteklemek için mekân ve zaman kısıtlarını azaltacak esneklikte, başta bilişim teknolojileri olmak üzere teknolojinin daha fazla kullanımına yönelik bir teşvik mekanizması geliştirilecek. Aktif ve pasif istihdam hizmetlerinin bireysel ihtiyaçlar doğrultusunda kişiye özel bir yaklaşımla verilmesi sağlanacak. ‘Eğitim-İstihdam Veri Tabanı’ kurularak eğitim sisteminin işgücü piyasasının beklentilerine duyarlı hale getirilmesine yönelik kanıta dayalı politika uygulamaları hayata geçirilecek.

TÜBİTAK ve enstitüleri yeniden yapılandırılıyor

OVP’de rekabet gücünün artırılması ve küresel değer zincirinden daha fazla pay alınabilmesine yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör öncülüğünde artırılarak katma değere dönüştürülmesi ve bu sayede yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ihracatın artırılması amaçlanmakta. Program döneminde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılmasının yanı sıra ülkemizin küresel değer zincirinin üst basamaklarına yükselmesi amacıyla bilgi ve iletişim teknolojileri, imalat sanayi ve madencilik ile tarım sektörü başta olmak üzere üretimde teknolojiye dayalı kapasitenin artırılması hedeflenmekte. Ar-Ge ve yenilik sisteminin karar ve destek süreçleri etkinleştirilip kurumsal yapılar yeniden kurgulanacak. Bu kapsamda TÜBİTAK ve enstitüleri yeniden yapılandırılacak. Ar-Ge destek programlarına yönelik düzenli etki analizleriyle programlarda gerekli iyileştirmeler yapılacak. Başta temel bilimlerde olmak üzere araştırmacı insan gücü sayısının ve niteliğinin artırılmasıyla yurt dışından nitelikli insan gücü çekilmesine yönelik geliştirilen program ve desteklerin etkinliği artırılacak.

Bilişim Vadisi Projesi 1. etabı hayata geçirilecek   

Programda öne çıkan maddeler şöyle devam ediyor: Ulusal ölçekli araştırma altyapılarının yeterlikleri dikkate alınarak 6550 sayılı Kanun kapsamında desteklenmesine devam edilecek. Yeterli nitelikte araştırma altyapısı bulunmayan kritik alanlarda yeni araştırma altyapıları oluşturulacak. Özel Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayısı 1.000’e çıkarılacak. Birçok sektörü dönüştürme kapasitesi olan biyoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileriyle ileri malzeme teknolojisi alanlarında araştırmacı yetiştirilmesine, araştırma altyapılarının oluşturulmasına, Ar-Ge destek ve ticarileşme programlarına destek verilecek. Enerji, sağlık, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri öncelikli olmak üzere prototip geliştirme süreçleri, teknolojik ürün yatırımları ve kümelenme çalışmaları desteklenecek. Bilişim Vadisi Projesi 1. etabı hayata geçirilecek.

KOBİ’ler büyüyecek, dışa açılacak

Orta Vadeli Program ( 2018 – 2020 ) kapsamında; havacılık ve uzay alanında başta Ar-Ge kapasitesi olmak üzere gerekli altyapının oluşturulması ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor. Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesine ve yenilikçiliğin finansmanına katkı sağlamak amacıyla bu alana özgü kamu destek, kredi garanti ve girişim sermayesi sistemleri geliştiriliyor. KOBİ’lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları, yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri desteklenecek ve uluslararası ihracat pazarlarına erişimleri kolaylaştırılacak. KOBİ’lerin işletme verimliliğini belgelendirmeye yönelik sistem oluşturulacak, verimliliğini artıranların teşviklerden avantajlı yararlanması sağlanacak. Bölgelerin yenilik potansiyelini ortaya çıkararak yeniliğe dayalı olarak büyümelerinin sağlanması amacıyla bölgesel yenilik stratejilerinin yaygınlaştırılması planlanmakta. Yenilikçi iş fikrine sahip genç girişimcilerin, iş kurma ve mevcut işlerini büyütmelerini kolaylaştırmak üzere kurulan ‘Genç Girişimci Merkezleri’ de yaygınlaştırılıyor.

Bilgi toplumuna dönüşüm hızlanacak

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanımıyla bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması temel politika olarak ele alınıyor. Bu kapsamda; elektronik haberleşme sektöründe yeni nesil erişim şebekelerinin yaygınlaştırılması sağlanacak. Elektronik haberleşme sektöründe değişen teknoloji ve pazar yapısının ortaya çıkardığı ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut düzenlemeler güncellenecek. e-Ticaret gibi yeni gelişen teknoloji alanlarında yerel bilgi platformlarının oluşturulması desteklenecek. Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli akıllı ulaşım sistemleri, binalar, kent ve enerji altyapıları gibi akıllı uygulamalara geçiş hızlandırılacak. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetleri teşvik edilecek, sektörün yurt dışına açılımı desteklenecek. Yeni uydularla, uydu iletişim kapasitemiz artırılacak, bu alanda yerli teknoloji geliştirme çalışmalarına hız verilecek. Yazılım sektörüne yönelik Ar-Ge, yurt dışına açılım ve kümelenme destek ve yatırımlarında; bulut bilişim, büyük veri, dijital oyunlar, mobil uygulamalar ve güvenlik alanlarına öncelik verilecek. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının teminini sağlamak üzere yükseköğretim program yeterliliklerinde gerekli güncellemeler yapılacak.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM SAYESİNDE İNŞAAT ALANINDA DA DAHA VERİMLİ PROJELERİN ÇIKMASI VE BUNLARIN DAHA HIZLI PROJELENDİRİLMESİ SAĞLANACAK

Dijital dönüşümün yol haritası tamamlanıyor

Programda; açık kaynak kodlu yazılımların kullanımı yoluyla kamuda bilgi güvenliği ve tasarruflar artırılması hedefleniyor. Gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilerek siber güvenliğe yönelik tehditlerin en aza indirilmesi planlanıyor.  Diğer yandan e-Dönüşüm hızlandırılarak kamuda ve özel sektörde işlem maliyet ve süreleri düşürülecek.  İmalat sanayinin; teknoloji, tasarım ve markalaşma odaklı olarak yüksek katma değerli bir yapıya dönüşümünün sağlanması, madencilik sektörünün imalat sanayine bütünleşik şekilde geliştirilmesi temel politika olarak karşımıza çıkıyor. Bu amaçla; sanayinin dijital dönüşümü (katmanlı üretim, robotik, nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin etkin kullanımı ve bunların yerli üretimi) yol haritasının tamamlanması amaçlanıyor. Bu dijital dönüşüm için diğer hedefler şöyle sıralanıyor: Büyük OSB’lerde tasarım ve dijital dönüşüm merkezleri kurulacak.  Sanayi ve teknoloji geliştirme bölgeleri; teknolojik donanım, teknoloji geliştirme kapasiteleri ve teknoloji kullanım düzeyleri analiz edilerek yeniden yapılandırılacak. Geri dönüşüm teknolojilerine ağırlık verilerek verimlilik artırıcı yatırımlar desteklenecek. İnşaat teknik mevzuatıyla malzeme standartları uluslararası uygulamalar dikkate alınarak güncellenecek, yenilikçi uygulama ve malzemelerin kullanılması teşvik edilecek. Kentsel dönüşüm, yerli imalat sanayi için yenilikçi ürünlerin üretilmesi yönünde değerlendirilecek. İnşaat sanayinde yerli girdi kullanımı, yenilikçi şartname ve sözleşmeler yoluyla artırılacak.

Bürokrasi teknolojiyle hızlanacak

  • Kamu alımlarının; Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak, yerlileştirmeyi ve teknoloji transferini teşvik edecek yatırımlar için kullanılması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda; kamu alımlarına yönelik uzun vadeli tedarik planları hazırlanacak, kuruluşlar arası ortak alım imkânları oluşturulacak. İlaç ve tıbbi cihaz sanayi, raylı sistem ve havayolu araçları, savunma sistemleri, enerji ekipmanları, bilişim ve haberleşme sistemleri alanlarına öncelik verilecek. DMO alımları ve TOKİ projelerinde yerli ürünlere öncelik sağlanacak. Cazibe merkezi olarak belirlenen bölgelerde yatırımların artırılması için gerekli teşvik ve imkânlar yürürlüğe konulacak. Yatırım teşvik sistemi, ‘Ürün Uzayı’ yöntemi kullanılarak geliştirilecek. Yerli marka otomobil destek programı hayata geçirilecek. Ülkemizin maden kaynaklarının ekonomiye kazandırılması bağlamında; gerek arama ve üretim teknolojilerine gerekse cevher işleme/zenginleştirme yatırımlarına yönelik Ar-Ge ve teknoloji transferine ağırlık verilecek. İşletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin tek merkezden yapılması için Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) hayata geçirilecek. Yatırımcılara ve işletmelere yönelik bürokratik izin, onay ve işlemler elektronik ortama aktarılarak süreç hızı ve kalitesi artırılacak. Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi ve kitle fonlaması gibi yenilikçi finansman imkânları ve teknolojik girişimcilik destek modelleri geliştirilecek. Orta Vadeli Program’da; girişimcilik ve KOBİ’lere yönelik olarak sağlanacak desteklerde firmaların yenilik, istihdam, büyüme ve ihracat potansiyellerinin dikkate alınacağı aktarılmakta. Bu kapsamda, bölgelerde katma değeri yüksek üretim potansiyeli olan firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla bölgesel girişim sermayesi uygulaması başlatılıyor. KGF ( Kredi Garanti Fonu ) yeniden yapılandırılarak yatırımların, ihracatın, yeni girişimlerin ve Ar-Ge projelerinin finansmanına öncelik veriliyor.

‘2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda öngörülen eylemler hayata geçirilecek  

Kamu yönetiminin ekonomik büyüme ve kalkınma sürecine katkısının artırılması için kamuda kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi, kurumların daha etkin ve verimli şekilde çalıştırılması, temel amaç olarak ön plana çıkıyor. Böylece kurumsal altyapının ve katılımcılığın güçlendirilmesi, personelin bilgi ve becerisinin artırılması, daha nitelikli insan gücünün istihdamı, çalışma etkinliğini ve kurumlar arası koordinasyonu artırıcı düzenlemeler, adalet ve güvenlik hizmetlerinde etkinliğin sağlanması hedefleniyor. Bu doğrultuda kamu kurumlarının yeniden yapılandırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulama esaslarının ve yol haritasının hazırlanması planlanıyor. Yeni sistem çerçevesinde kamu idari yapısı yeniden düzenlenerek kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk paylaşımı netleştirilip idarelerin çalışma usul ve esaslarının ortaya konması gündemde. Bu doğrultuda kamuda yeni kurum kurulması sınırlandırılacak, mevcut kurumlar ihtiyaç doğrultusunda yeniden yapılandırılacak. Kamu idareleri arasında ve idarelerin kendi içerisinde etkili koordinasyonunu sağlamaya yönelik mekanizmalar gözden geçirilerek etkinleştirilecek. Kamu sermayeli kuruluşların özel sektör mantığıyla kurumsal yönetim ilkelerine uygun faaliyet gösterebilmelerini sağlayacak politikalar geliştirilecek. Büyükşehir Belediye Kanunu tecrübeler ışığında aksaklıkları giderecek şekilde yeniden düzenlenecek, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile aralarındaki iş birliği esasları güncellenecek. Kalkınma Ajansları başta olmak üzere Bölge Kalkınma İdareleri ve yerel yönetimlerin büyüme ve istihdamı destekleyecek şekilde bölgesel potansiyel ve dinamiklerin harekete geçirilmesindeki rolleri ve yetkileri güçlendirilecek, yönetim, denetim ve mali yapıları iyileştirilecek. e-Devlet çalışmalarına ilişkin 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı’nda öngörülen eylemler hayata geçirilecek. Kamuda insan kaynağı kalitesi artırılacak. Bu bağlamda kamudan ve özel sektörden emekli veya görevden ayrılmış liyakat sahibi üst düzey veya uzman personeli devletin çeşitli program, proje ve misyonlarında gönüllü veya ücretli çalıştırabilecek esnek bir istihdam mekanizması oluşturulması planlanıyor.

Toplumun katılımı internetle artacak

Kamu kurumlarının daha etkin çalışabilmesi için kamu ile özel sektör ve sivil toplum kesimleri arasındaki koordinasyon, iş birliği ve katılımcılığın artırılması büyük önem taşıyor. Bu noktadan hareketle kamunun STK’lar ve toplum kesimleriyle istişaresinin güçlendirilmesi ön plana çıkıyor. Bunun için de mevzuat değişikliklerinin; hesap verebilirlik, kamuoyunu bilgilendirme ve katılımcılık boyutlarını güçlendirecek şekilde ortak bir internet platformu kurulacak.  Kamuda hizmet sunumunda, kullanıcı talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve karşılanmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlardan daha fazla yararlanılacak. Yenilikçi hizmetler ile bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla kişisel veri ve ticari sır içermeyen kamu verisinin paylaşımına yönelik çalışmalara hız verilecek ve buna ilişkin kurumsal altyapı oluşturulacak. Vatandaşlara sunulan hizmetlerin hız ve kalitesi ölçülerek performans değerlendirmesi yapılacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. Bütçeler, kamu hizmet programlarının performansını gösteren, daha sade, anlaşılabilir ve vatandaş tarafından değerlendirilebilir belgelere dönüştürülecek. Belediyelerin aldığı kararlar ve kaynak kullanımında yerindeliğin sağlanması için vatandaşların bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması suretiyle denetim rolü güçlendirilecek. Bilişim hizmetleri en üst seviyeye çıkarılarak adliyeler ile diğer devlet kurumları arasında bütünleştirme sağlanacak ve verimlilik, hız ve şeffaflık artırılacak. Milli güvenliği tehdit eden tüm terör ve suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürdürülecek, güvenlik güçlerinin teknik kabiliyet, koordinasyon ve insan kaynakları imkânları genişletilecek.

Önceki haberTürkiye dijitalleşmeyle büyüyecek
Sonraki haberTürkiye’nin ilk “Kişisel Verileri Koruma Zirvesi” Ankara’da toplanıyor

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz